„Cena Stříbrný Lukostřelec“ – ČR

 

I. O Ceně

Cena Stříbrný lukostřelec – ČR byla zřízena Dozorčí radou Národní ceny Ruské federace v oblasti rozvoje public relations Stříbrný lukostřelec, a to v rámci nominace Komunikace v globálním světě a je samostatnou soutěží, která je zaměřena na projekty realizované na území ČR a Ruska.
Cílem soutěže Stříbrný lukostřelec – ČR je ukázat, zapojit, povzbudit a podpořit projekty, které napomáhají rozvoji rusko-českých vzájemných vztahů. Posuzují se projekty, které prohlubují komunikaci mezi těmito dvěma státy. Vítězové získají figurku Stříbrného lukostřelce v originálním provedení a také diplom. Autoři nejlepších projektů budou odměněni diplomy. Peněžní odměna se nevyplácí.
Na slavnostní předávání cen, které proběhne dne 31. října 2019, jsou zváni všichni zaregistrovaní účastníci soutěže. Autorům nejlepších projektů se uděluje právo na prezentaci projektu a jeho publikaci v knize 50 nejlepších projektů Národní ceny Ruské federace Stříbrný lukostřelec v rámci kapitoly Komunikace v globálním světě.

II. Účast v soutěži

Zúčastnit se soutěže lze ZDARMA.

Soutěžit mohou projekty, které:
• byly realizovány za účasti zástupců ruských a/nebo zahraničních společností a jsou zaměřeny na rozvoj kulturních, ekonomických public relations a také public relations mezi zeměmi a mezi národy;
• byly zaměřeny na integraci Ruska a České republiky do světového komunikačního prostoru.

Nominace

Historické dědictví
Festivaly, výstavy, knihy, poetické a hudební večery, dětské svátky, rekonstrukce spojené s historickými událostmi, knihy, zkrátka vše, co pomáhá pochopit chod událostí, vážit si a milovat kulturní a tvůrčí dědictví.

Mezikulturní komunikace
Projekty zaměřené na zachování etnické kultury a národních tradic, dialog a spolupráci se zástupci jiných kultur, založení a vybavení kulturních středisek, výchovu a projevování tolerance prostřednictvím pořádání festivalů, koncertů, fórů, soutěží aj.

Byznys a obchodní komunikace
Informační doprovod společných rusko-českých, příp. rusko-evropských projektů, iniciativy zaměřené na rozšiřování obchodních kontaktů, pořádání obchodních a vědeckých konferencí, fórů, odborných výstav a seminářů, jiné iniciativy ovlivňující rozvoj obchodních vztahů, propagaci obchodních značek a produktů.

Vzdělávací programy
Vzdělávací programy pro zahraniční studenty, výuka v několika jazycích, nové technologie a vzdělávací metodiky pro děti různých (odlišných) národností.

Osobnost
Cena se uděluje konkrétní osobě za její přínos do rozvoje komunikace mezi Českou Republikou a Ruskem.

Kritéria hodnocení
Hlavními kritérii pro hodnocení jsou humanitní význam projektu a jeho potenciál z hlediska rozvoje public relations mezi Ruskem a Českou republikou. Při hodnocení projektu bude zohledněna náročnost cílů a úkolů, originalita komunikační strategie, různorodost nástrojů, kreativita řešení a dosažení žádaných výsledků.

Náležitosti projektu
Popis projektu může být v ruském a/nebo českém jazyce.
Veškeré informace o projektu musí být strukturovány a rozděleny do následujících kapitol (maximálně 10 stran):

Technický průkaz:
• název projektu;
• objednatel a realizátor;
• lhůty.

Popis projektu:
• problematika;
• cíle a úkoly;
• komunikační strategie;
• praktická činnost;
• rozpočet;
• úspěchy.

Projekt může obsahovat dodatečné přílohy, například, fotogalerii, video, press clipping, makety tištěné / dárkové produkce atd., které však musí být předloženy v podobě odkazů.

Registrace

Registrace probíhá prostřednictvím speciálního formuláře na hlavní stránce webu www.lukostrelec-pr.cz nebo v záložce Stříbrný lukostřelec – ČR. Účastníci se musí registrovat samostatně. Po registraci obdrží každý účastník unikátní odkaz pro následné umístění materiálů do hlasovacího systému.
Všichni zaregistrovaní účastníci soutěže mají právo účastnit se slavnostního udělování cen a recepce na počest laureátů s tím, že jeden projekt mohou zastupovat dva zástupci.
Zájemci, kteří se chtějí zúčastnit slavnostního udělování cen a recepce na počest laureátů, musí být zaneseni do seznamu hostů nejpozději 2 týdny před datem konání.
Aby se autor projektu / autorský tým mohl zúčastnit soutěže, je nutné vyplnit registrační formulář na webu www.lukostrelec-pr.cz a uvést do poznámky Stříbrný lukostřelec – ČR.
Informace uvedené při registraci budou následně zveřejněny na webových stránkách v záložce Účastníci a také v brožuře obsahující stručné informace o projektech (bude distribuována při slavnostním udělování cen laureátům). Veškeré údaje jsou veřejně přístupné.
Po vyplnění registračního formuláře obdrží účastník na uvedený e-mail kopii formuláře a odkaz na Online Office, kam bude nutné nahrát úplný popis projektu, příp. přílohy s fotografiemi, videi a prezentacemi (celkový max. objem 10 MB). Cílem prezentace je sdělit to nejdůležitější o projektu, jeho autorech a společnosti.
Nahrané informace se zveřejní v uzavřeném systému pro on-line hlasování, který je přístupný pouze členům Odborné rady.

III. Harmonogram soutěže

od 18. dubna do 10. října: registrace přihlášek a soutěžních projektů
od 10. října do 20. října: odborné posouzení soutěžních prací
31. října: slavnostní udělení cen za nejlepší projekty a recepce na počest laureátů (Praha)

IV. Řízení projektu

Operativním řízením projektu je pověřeno Zastupitelství Stříbrný lukostřelec – ČR, které je oprávněno oslovovat zástupce diplomatické mise Ruské federace v České republice, spolky, profesní sdružení a asociace, aby podpořily uspořádání soutěže. Zastupitelství může iniciovat vytvoření pracovních skupin, poradenských sdružení za účelem projednání metodologických záležitostí spojených s uspořádáním soutěže. Pravomoci Hlavy Zastupitelství jsou stanoveny Dohodou uzavřenou mezi Zastupitelstvím a Výkonným ředitelstvím Národní ceny Ruské federace v oblasti rozvoje public relations Stříbrný lukostřelec.
Zastupitelství je oprávněno:
• uzavřít Dohodu o spolupráci s Výkonným ředitelstvím Národní ceny Ruské federace v oblasti rozvoje public relations Stříbrný lukostřelec;
• určit termíny všech akcí;
• zajistit veškeré technické, organizační a finanční záležitosti týkající se uspořádání jednotlivých akcí a slavnostního udělování cen;
• zapojovat do soutěže autory projektů;
• vytvářet podmínky pro práci Dozorčí rady;
• komunikovat s médii a uzavírat smlouvy o spolupráci;
• informovat Výkonné ředitelství Národní ceny Ruské federace a členy Dozorčí rady o tom, jak probíhá soutěž a informačně-reklamní kampaň;
• vytvářet sponzorský balíček a spolupracovat s Partnery;
• zajišťovat informování široké veřejnosti o termínech a podmínkách soutěže;
• vytvářet informační bázi a archiv soutěže;
• kontrolovat, aby se dodržovala práva ve vztahu k veškerým materiálům soutěže Stříbrný lukostřelec – ČR.

Dozorčí rada

Členy Dozorčí rady jsou lidé, kteří mohou soutěži nějak přispět, a to buď v rovině finanční nebo administrativní. Do Dozorčí rady mohou být pozvány známé a veřejné osobnosti, které mají autoritu a uznání veřejnosti.
Členové Dozorčí rady projednávají a schvalují obecná pravidla soutěže, mění či doplňují seznam nominací, navrhují projekty k účasti v soutěži, upřesňují kritéria jejich hodnocení, vyhotovují doporučení pro Odbornou radu a navrhují odborníky.
Členové Dozorčí rady navrhují kandidáty v nominaci Osobnost, v níž se cena uděluje za osobní přínos do rozvoje komunikace mezi Ruskou federací a Českou republikou. Zvláštním oceněním se odměňuje projekt, který představuje mimořádný přínos pro rusko-české vztahy. Návrh na zvláštní ocenění předkládá předsedkyně zastupitelství ceny Stříbrný lukostřelec – ČR a rozhoduje se o něm na základě hlasování členů Dozorčí rady.Členové Dozorčí rady sestavují Odbornou porotu soutěže a definitivně rozhodují o laureátech soutěže, a to na základě výsledků hlasování Odborné rady. Členové Dozorčí rady nemohou na účast v soutěži navrhovat svoje vlastní projekty.

Odborná rada

Členy Odborné rady soutěže jsou odborníci, kteří jsou autoritami ve své oblasti, mají unikátní pracovní zkušenosti a dobrou pověst. Je žádoucí plynná čeština a ruština.
Do kompetence Odborné rady spadá hodnocení soutěžních projektů v on-line systému pro hlasování, určení laureátů na základě hodnotící listiny soutěžících.
Definitivní rozhodnutí Odborné rady nelze napadnout poté, co proběhne hlasování a jeho výsledky budou zapsány do protokolu členské schůze.
Členové Odborné rady nemohou na účast v soutěži navrhovat svoje vlastní projekty.
Rozhodnutí o nominacích „Osobnost“ závisí na přímém hlasování členů Dozorčí rady a Odborné rady.

V. Partneři

Jakožto Partneři mohou vystupovat ruské a mezinárodní organizace a sdružení, jejichž činnosti souvisí s mezinárodní komunikací a mezinárodními vztahy, a to nezávisle na statusu, právní formě či příslušnosti těchto organizací. Dále se může jednat o instituce státní správy (ministerstva a úřady), fondy, (ne)ziskové společnosti, které se zabývají mezinárodní činností.
Partneři obdrží formou mailing listu kompletní informace o přípravě a pořádání soutěže, projektech účastníků a činnosti pracovních orgánů.
Partneři mohou počítat s tím, že logo jejich společnosti a reklamní informace o ní o budou zveřejněný ve všech zdrojích soutěže, a to včetně oficiálního webu a tištěných materiálů.
Pro Partnery se vypracovává samostatný program, do něhož mohou být zahrnuty dodatečné opce týkající se účasti v reklamně-informační kampani a slavnostním udělování cen laureátům.
Dohoda o spolupráci a statusu Partnera té či oné nominace nebo projektu obecně může být uzavřena jak s Výkonným ředitelstvím Národní ceny Ruské federace v oblasti rozvoje public relations Stříbrný lukostřelec, tak i se zastupitelstvím Stříbrný lukostřelec – ČR.
Partneři ceny mohou do soutěže přihlašovat své vlastní projekty.

Zrušení nominace

Pokud se do soutěže v dané nominaci přihlásí pouze jeden projekt, pak se tato nominace ruší a soška se neuděluje.


© 2016 „Stříbrný Lukostřelec“ – ČR

Tel.: +420 728 047 491
E-mail: sorokina@email.cz

Please publish modules in offcanvas position.

.